Nr. 28: Interieur Hannover, 1912, 250 x 161 mm
Nr. 29: Interieur, 1912, 251 x 185 mm (vgl. 77 R)
Nr. 30: Äpfel (N. d. Natur), 1913, 176 x 278 mm
Nr. 37: Im Hotel Grand Monarque, 1913, 240 x 168 mm
Nr. 72: Kerzenleuchter, 1913, 398 x 277 mm
Nr. 76 R: Frühstück (Mariechen), 14.11.1913, 443 x 543 mm
Nr. 77 R: Skizze seines Zimmers (Ausschnitt), 4.12.1913, 443 x 543 mm, vgl. Nr. 5
Nr. 134: Tulpen, 1914, 471 x 328 mm
Nr. 135: Rosen, 471 x 328 mm
Nr. 136: Rosen, 1914, 479 x 326 mm
Nr. 137: Rosen, 470 x 321 mm
Nr. 138: Rosen in einer Glasvase, 12.1.1914, 346 x 240 mm
Nr. 139: Rosen, 1914, 350 x 300 mm
Nr. 140: Vier Tulpen, 12.1.1914, 471 x 302 mm
Nr. 141: Mimosa, 470 x 654 mm
Nr. 142: Eukalyptus, 1914, 652 x 480 mm
Nr. 143: Nelken, 1914, 479 x 325 mm
Nr. 144: Astern, 479 x 326 mm
Nr. 145: Orchideen-Studien, 13.1.1914, 499 x 363 mm
Nr. 146: Orchidee, 14.1.1914, 477 x 357 mm
Nr. 147: Tulpen, 21.1.1914, 580 x 383 mm
Nr. 147 R: Alpenveilchen, 21.1.1914, 580 x 383 mm
Nr. 148: Alpenveilchen, 654 x 469 mm
Nr. 149: Ilex- und Haselzweige, 593 x 371 mm
Nr. 150: Haselzweige, 28.1.1914, 470 x 326 mm
Nr. 151: Birkenzweige, 29.1.1914, 642 x 480 mm
Nr. 152: Vase mit gelben Tulpen, 1914, 617 x 449 mm
Nr. 153: Vase mit Tulpen, 3.2.1914, 469 x 617 mm
Nr. 154: Vase mit Tulpen, 1914, 486 x 656 mm